Mean Gene

← Previous     ↑Up to portfolio     Next →

Mean Gene
Mean Gene
Mean Gene

Polymer clay, approx. 9.5 x 10 x 10 cm